Poradnia medycyny pracy

lek. med. Grażyna Grabowska-Dampc
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny pracy
Telefoniczna rezerwacja wizyt:
tel. 17 85 06 280
(CM SABAMED – Krasne)

 

Centrum Medyczne SABAMED oferuje kompleksową obsługę medyczną dla firm.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) nakłada m.in. na pracodawców określone powinności. Zgodnie z art. 22 ustawy pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w kodeksie pracy. Świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

W świetle obowiązujących przepisów, badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kotrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Skierowanie to powinno zawierać:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni,
  • określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu. W przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
  • informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badania wstępne – dotyczą:

  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy
  • zmiany charakteru stanowiska pracy – występują nowe narażenia

Badania okresowe – dotyczą

  • osoby zatrudnionej na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne – dotyczą

  • każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy – wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego).

Pracownicy zgłaszający sie ze skierowaniem na badanie umawiani są na konkretny dzień i godzinę. Zwalniamy tym samym naszych pacjentów z uciążliwej konieczności wyczekiwania w długich kolejkach na badanie.

Aby zarezerwowć termin badania i wizyty u lekarza medycyny pracy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 17 85 06 280.