Dostępność cyfrowa

SABAMED  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej sabamaed.pl

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-04-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny SOFT-KOMP

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Centrum Medycznego SABAMED prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Al Soori, e-mail: bozena.alsoori@sabamed.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

CM SABAMED RZESZÓW

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dn. 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Siemiradzkiego. Do obiektu prowadzi jedno wejście, bezpośrednio z chodnika. Do drzwi można wejść przy pomocy schodów lub podjazdu. Szerokość drzwi pozwala na wejście do budynku osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz, po prawej stronie poczekalni jest dostępny wózek inwalidzki dla pacjentów.

Rejestracja znajduje się na lewo od wejścia.

KOMUNIKACJA

Na każdej kondygnacji znajdują się tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku.

Przestrzenie komunikacyjne na parterze wolne od barier poziomych i pionowych. Na pozostałe dwa pietra można dostać się schodami lub windą. Winda jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby dotrzeć na drugie piętro, po opuszczeniu windy, trzeba skorzystać z krótkiego podjazdu.

Szerokość drzwi do gabinetów pozwala na wejście osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

UTRUDNIENIA

Budynek nie posiada:

  • Miejsc parkingowych dla pacjentów niepełnosprawnych
  • Drzwi wejściowe nie posiadają automatyki
  • Systemu wezwania pomocy w toaletach
  • Oznaczeń w alfabecie Braille`a
  • Oznaczeń kontrastowych
  • Pętli indukcyjnych lub innych systemów służących do wspomagania słyszenia
  • Możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

INNE INFORMACJE

Bezpośrednio naprzeciw frontu budynku znajduje się parking miejski ( płatny ), gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą zaparkować w bliskiej odległości od obiektu.

CM SABAMED KRASNE

DOJAZD I PARKING

Aby dostać się na parking CM Sabamed należy z drogi A4 ( kierunek Łańcut – Rzeszów ), za obiektem zjechać w prawo – w drogę osiedlową, następnie ponownie w prawo bezpośrednio na teren obiektu.
Obiekt wyposażony jest w plac wyłożony kostką brukową, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest miejsce znajdujące się po prawej stronie bramy wjazdowej.

STREFA WEJŚCIA I REJESTRACJI

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście A – przy dziedzińcu obiektu od strony północnej,
wejście B – od strony południowej i drogi A4. W obu przypadkach wejście następuje z poziomu terenu. Szerokość drzwi pozwala na wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.
Rejestracja znajduje się naprzeciwko wejścia A, na prawo od wejścia B. Dojście do miejsca rejestracji pozostaje na całej długości bez przeszkód architektonicznych. W pobliżu wejścia A znajduje się wózek inwalidzki dla pacjentów. Jedno stanowisko w rejestracji jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ( obniżona lada ).

KOMUNIKACJA

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Obiekt posiada dostępną komunikację pionową budynku (platforma dostosowana dla osób niepełnosprawnych), winda posiada informację głosową. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Schody wyposażone w poręcze.
Gabinety posiadają odpowiednie parametry przestrzenne pozwalające na obsługę osób z niepełnosprawnościami.

DODATKOWE UŁATWIENIA

W rejestracji i gabinetach Poradni POZ znajdują się pętle indukcyjne.
Obiekt posiada system oznakowania kierunkowego w alfabecie Braille`a.
Poradnia POZ wyposażona jest w fotel dla matki karmiącej oraz kącik sensoryczny dla dzieci.
Przy wejściu A na parterze, oraz w holu na pierwszym piętrze znajdują się tablice tyflograficzne z oznaczeniami w alfabecie Braille`a.
Gabinety Paradni POZ są oznaczone alfabetem Braille`a.
Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w system przywołania pomocy.
Toaleta na parterze wyposażona jest w naścienny przewijak dla dzieci.

UTRUDNIENIA

Drzwi wejściowe nie są wyposażone w automatykę.
Brak oznaczeń kontrastowych.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.Przejdź do treści